Statut fundacji

Fundacja Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Fundacja Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Panią Janinę Lenik zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 24 września 2018 r. w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie przez Notariusz Ewelinę Leję – Szostak przy ul. Juliusza Słowackiego 6/15, Repertorium A numer 604/2018.

 

§ 2

1. Fundacja ma osobowość prawną z chwilą wpisu do właściwego rejestru.

2. Siedziba Główna Fundacji mieści się w Rzeszowie.

3. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.

 

§ 3

1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991r.,NR 46 poz. 203 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

2. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.

 

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3. Fundacja może tworzyć Oddziały na terenie Polski oraz Unii Europejskiej, a także przystępować do spółek i fundacji.

 

§ 5 Fundacja jest powołana do prowadzenia działalności w zakresie rozwoju umiejętności społecznych z wykorzystaniem działań z zakresu aktywności fizycznej, oświatowo-kulturalnej, sportowej, dobroczynności, opieki społecznej, ochrony zdrowia, rekreacyjnej naukowej oraz wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego.

 

§ 6

1. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. Wzór pieczęci i logo ustanawia Zarząd Fundacji.

2. Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obronnych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej fundacji.

 

Rozdział II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

1. Głównym celem Fundacji jest rozwój i wspieranie umiejętności społecznych niezbędnych do funkcjonowania społeczeństwa a także niesienie pomocy dzieciom i rodzicom poprzez wsparcie rodziny i współdziałanie w niej. Zadaniem priorytetowym jest realizacja celów statutowych, które mają wpływ na poziom rozwoju umiejętności społecznych w obszarze edukacji i aktywności fizycznej.

2. Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są:

a) rozwój umiejętności społecznych,

b) promocja aktywności fizycznej na wszystkich poziomach edukacyjnych,

c) pomoc umożliwiająca nauczanie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, wykorzystując umiejętności społeczne,

d) działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

e) działalność wspomagająca rozwój umiejętności społecznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik, wynalazczości i innowacyjności;

f) rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce w ośrodkach edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i w innych ośrodkach edukacyjnych w celu rozwoju i kształtowania kreatywnego myślenia i działania;

g) działalność na rzecz osób w wieku produkcyjnym i emerytalnym;

h) działalność na rzecz wspierania i rozwoju wzajemnych relacji społecznych u osób w wieku produkcyjnym i emerytalnym;

i) działalność w zakresie aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

j) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

k) działalność charytatywna;

l) działalność w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

m) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;

n) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży;

o) wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;

p) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

q) promocja i organizacja wolontariatu;

r) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

s) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

t) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

u) rozwój gospodarki, nauki, kultury i sztuki;

v) prowadzenie działań dążących do poszerzenia współpracy pomiędzy instytucjami sportowymi;

w) promocja i wdrażanie ochrony środowiska;

x) współpraca z organami UE, instytucjami państwowymi oraz organizacjami samorządowymi i pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji;

y) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność zbieżna z wymienioną powyżej;

 

§ 8

1. Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności poprzez organizowanie lub finansowanie następujących rodzajów przedsięwzięć:

a) naukowych, poprzez organizowanie akcji zmierzających do promowania rozwoju wiedzy, a także poprzez przekazywanie darowizn dla ośrodków naukowych, programów badawczych i funduszy stypendialnych;

b) oświatowych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia, kultury i umiejętności społecznych w społeczeństwie, przygotowujących do życia w warunkach wspólnoty europejskiej, jak również poprzez organizowanie różnych form kształcenia oraz krajowych i międzynarodowych warsztatów, szkoleń, spotkań, konferencji, zawodów sportowych i innych imprez aktywności fizycznej;

c) kulturalnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na rozwój, organizowanie, wspieranie lub finansowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych i rekreacyjnych;

d) dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy;

e) pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielniania osób i rodzin na poziomie standardów europejskich;

f) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz poprzez organizowanie turnusów i zajęć rehabilitacyjnych;

g) w zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na cele wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska, jak również organizowanie akcji lub imprez na rzecz realizacji powyższych celów;

h) w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób niepełnosprawnych, jak również organizowanie lub finansowanie różnego rodzaju imprez sportowych, kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych,

i) w zakresie pozyskiwania darowizn finansowych i niefinansowych, w tym darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 kodeksu cywilnego, z przeznaczeniem ich na realizację zadań Fundacji z zakresu pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz z zakresu wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia;

 

§ 9

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, innych podmiotów nie mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych i formacji społecznych.

3. Do Fundacji mogą przystępować na zasadach współpracy i partnerstwa inne fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, spółki i inne formacje społeczne.

 

§ 10

Fundacja nie może:

1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa w linii do drugiego stopnia.

2. Przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób wskazanych w pkt. 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 

Rozdział III DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

§ 10

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych jako działalność dodatkową do działalność pożytku publicznego.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:

a) 58.19.Z -pozostała działalność wydawnicza,

b) 63.99.Z –pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

c) 72.20.Z -badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

d) 85.51.Z –pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

e) 88.10.Z –pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

f) 90.04.Z –działalność obiektów kulturalnych,

g) 93.11.Z –działalność obiektów sportowych,

h) 93.13.Z –działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

i) 93.29.Z –pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

j) 96.04.Z -działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na realizację celów statutowych Fundacji.

 

Rozdział IV MAJATEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w jaki zaopatrzyła Fundację: Pani Janina Lenik, z czego 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 12

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2. Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwej dla niej jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

§ 13

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a) dotacji i subwencji,

b) darowizn, spadków i zapisów,

c) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji,

d) odsetek bankowych,

e) dochodów ze zbiórek publicznych,

f) funduszy przekazanych prze jednostki administracji rządowej i samorządowej,

g) funduszy Unii Europejskiej,

h) odpisów od podatku przekazywanych w trybie art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację mogą być przeznaczone i użyte na realizację wszystkich celów Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

3. Korzystając ze środków opisanych w § 13 ust. 1 lit. b Fundacja ma obowiązek uszanować wolę spadkodawcy lub donatora o ile została ona wyjawiona.

 

§ 14 W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

ROZDZIAŁ V WŁADZE FUNDACJI

§ 15

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Fundacji i jest powoływany przez Radę Fundacji, z tym zastrzeżeniem, że skład pierwszego Zarządu powołuje Fundator.

2. Członkostwo w Zarządzie nie jest ograniczone czasowo, jednak członek Zarządu może złożyć w dowolnej chwili rezygnację lub zostać odwołany przez Fundatora. 3. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

b) przygotowywanie programów działania Fundacji,

c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

d) przygotowanie projektu budżetu Fundacji,

e) przyjmowanie darowizn, subwencji, spadków, zapisów na rzecz Fundacji.

 

4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w każdym przypadku gdy uzna to za konieczne jednak nie rzadziej niż raz do roku. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

6. Zarząd Główny zwołuje co najmniej raz na pół roku posiedzenie Prezesów poszczególnych Oddziałów Fundacji.

7. Sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd do końca szóstego miesiąca roku obrotowego, następującego po roku objętym danym sprawozdaniem.

8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.

 

§ 16

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych, kontrolnych i nadzorczych odrębnych od organu zarządzającego i nie podlegających mu w zakresie wykonywania nadzoru.

2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3. Członków pierwszego składu Rady, a także Przewodniczącego Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4. Członkostwo w Radzie nie jest ograniczone czasowo, jednak członek Rady może złożyć w dowolnej chwili rezygnację lub zostać odwołany przez Fundatora.

5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady.

6. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

a) zmiana Statutu Fundacji,

b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

c) podejmowanie uchwał w zakresie programów działania Fundacji,

d) podejmowanie uchwał w zakresie wniosków i spraw przedłożonych przez Zarząd –rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań Zarządu

e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu

f) nadzór nad działalnością Fundacji

g) powoływanie oddziałów Fundacji;

h) prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalania wielkość zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenie.

i) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

j) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

k) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

l) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

m) nadzór nad działalnością Fundacji.

n) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

7. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji.

8. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

§ 17

1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków zarządu głównego, w tym Prezesa Zarządu.

2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu Głównego.

3. Każdemu członkowi zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

4. O przygotowaniu zarządzenia i uchwały podejmuje Zarząd Główny.

 

ROZDZIAŁ VI SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 18

1. Do reprezentowania Fundacji upoważnieni są:

a) Prezes Zarządu samodzielnie,

b) dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji należy składać dwuosobowo przez Prezesa i Vice Prezesa Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VII LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Zarząd wybierze innego likwidatora.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały.

4. Likwidator podejmuje czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności ściąga wierzytelności i wypełnia zobowiązania Fundacji.

5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji. Zarząd podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele na jaki majątek zostanie przeznaczony.

 

ROZDZIAŁ VIII JEDNOSTKI TERENOWE FUNDACJI

§ 20

1. Dla efektywniejszej realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć jednostki terenowe, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.

2. Jednostki terenowe są tworzone oraz likwidowane w drodze uchwały Zarządu Głównego.

3. Jednostki terenowe korzystają z osobowości prawnej Fundacji na podstawie pełnomocnictw udzielonych im przez Zarząd Główny.

4. Prezes Oddziału jednostki terenowej podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

 

§ 21

1. Jednostka terenowa przyjmuje do stosowania postanowienia Statutu Fundacji.

2. Jednostką terenową zarządza Prezes Oddziału powoływany przez Prezesa Zarządu.

 

§ 22

1. Jednostka terenowa podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, jako Oddział Fundacji.

2. Z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, jednostka terenowa korzysta z osobowości prawnej Fundacji. ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 23

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. W przypadku śmierci Fundatora przed wykreśleniem Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego, jego uprawnienia opisane w niniejszym statucie będą przysługiwały Zarządowi. 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą jednomyślnej uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie.

Bestsellery
Cegiełka 500zł
Cegiełka 500zł

500,00 zł

szt.
Cegiełka 10zł
Cegiełka 10zł

10,00 zł

szt.
Cegiełka 200zł
Cegiełka 200zł

200,00 zł

szt.
Cegiełka 20zł
Cegiełka 20zł

20,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl