Regulamin

Regulamin sklepu

 

Data publikacji: 09.04.2023

Sprzedawcą w sklepie internetowym Frumis dostępnym pod adresem https://frumis.sklep.pl jest Fundacja Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Fundacja Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS” z siedzibą w Rzeszowie (Polska), ul. Zaciszna 5b/84, 35-326 wpisana do KRS pod nr 0000757099, posługująca się numerem NIP 8133795936.Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail sklepfrumis@gmail.pl oraz numerem telefonu (0048) 500-048-842

 • 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która dokonuje zakupu w Sklepie,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://frumis.sklep.pl/pl/i/Regulamin/3
 4. Sprzedawca – Fundacja Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Fundacja Rozwoju Umiejętności Społęcznych FRUMIS ” z siedzibą w Rzeszowie (Polska), ul. Zaciszna 5b/84, 35-326, wpisana do KRS pod nr 0000757099, posługująca się numerem NIP 8133795936.Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail sklepfrumis@gmail.pl oraz numerem telefonu (0048) 500-048-842

 

 • 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych[WW1].
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 5. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.
 • 3

Składanie zamówienia

 • Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 • W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
 1. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
 2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamawiam”,
 3. wybrać z listy kraj miejsca zamieszkania lub siedziby Kupującego,
 4. podać adres e-mail, na który ma nastąpić wysyłka produktu elektronicznego,
 5. wybrać sposób płatności za zamówienie – Tpay.com [WW2] ,
 6. podać dane Kupującego: imię, nazwisko, numer telefonu,
 7. podać dane firmowe - jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę dokumentującą zakup w Sklepie,
 8. zapoznać się z regulaminem Sklepu i zaakceptować jego postanowienia - Kupujący akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, ale brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia,
 9. wyrazić ewentualne zgody marketingowe – wyrażenie zgód marketingowych jest dobrowolne, a zamówienie może zostać złożone bez wyrażenia tychże zgód,
 10. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 11. typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
 • Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line.
 • W przypadku wyboru płatności Tpay.com podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-808), ul. Św. Marcin 73/6.
 • Płatność dokonywana jest bezpośrednio na stronie podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line.
 • Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie powrotnie przekierowany na stronę Sklepu.
 • Z chwilą dokonania zapłaty, między Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 • Kupujący otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy
 • Operatorem płatności w sklepie internetowym o adresie: https://frumis.sklep.pl/ jest BlueMedia S.A.

 

Realizacja zamówienia

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż wyłącznie produktów elektronicznych.
 2. Realizacja zamówienia polega na przesłaniu Kupującemu produktu elektronicznego na podany w zamówieniu adres e-mail.
 3. Jeśli wybrany przez Kupującego produkt elektroniczny zakłada jego przesyłkę do Kupującego częściami, np. kurs składający się z kilku odcinków, poszczególne części będą przesyłane Kupującemu w z góry określonych przedziałach czasowych.
 4. W każdym opisie produktu elektronicznego znajdują się szczegóły dotyczące jego przesyłki do Kupującego, w tym terminów przesyłki poszczególnych części.
 • 6

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://frumis-oferta.shoplo.com/strona/odstapienie jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

 

 

 • 7

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
 • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
 • żądać usunięcia wady,
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 1. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 2. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://frumis.sklep.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7 jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 4. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

 

 • 8

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Sprzedawca przetwarzane dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.[WW7]
 3. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
 • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
 • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 • Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
 • wglądu do swoich danych osobowych,
 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies(ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca przechowuje pliki cookiesna urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 3. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej jednak sytuacji, Kupujący nie będzie w stanie korzystać ze Sklepu, a w szczególności nie będzie w stanie złożyć zamówienia.
 4. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.
 • 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Bestsellery
Cegiełka 500zł
Cegiełka 500zł

500,00 zł

szt.
Cegiełka 10zł
Cegiełka 10zł

10,00 zł

szt.
Cegiełka 20zł
Cegiełka 20zł

20,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl